FAQs Complain Problems

अपडेट

प्राविधिक शाखा

नक्शा पासका लागि आवश्यक कागजातहरु यस प्रकार रहेका छन ।

नयाँ निर्माणको लागि नक्शा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

१. जागा धनी प्रमाणपत्र ( प्रमाणित) प्रतिलिपि ) प्रतिलिपि ।

२. चालु आर्थिक बर्षको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

३. नागरिकता प्रमाणपत्रको (प्रमाणित) प्रतिलिपि ।

४. कि.नं. स्पष्ट भएको नापी प्रमाणित नक्शा (ब्लु प्रिन्ट) र ट्रेस नक्शा ।

५. पास गरिने नक्शाको फोटोकपी वा ब्लुप्रिन्ट (डिजाईनर र नक्शावालाको हस्ताक्षर सहित) ।

६. जग्गा धनीको फोटो - ५ वटा  ।

पुन: निर्माण गर्न आवश्यक कागजातहरु